FragielvertrouwenEind 2012 heeft de kerngroep-Mariaberg, bestaande uit gemeente Maastricht, de woningcorporaties Maasvallei, Servatius en Woonpunt, en het Buurtplatform Mariaberg de opdracht gegeven onderzoek te doen naar veiligheidsbeleving in de wijk Mariaberg. Uit buurtpeilingen blijkt dat mensen uit de wijk Mariaberg al jaren systematisch meer onveiligheidsgevoelens rapporteren dan gemiddeld in Maastricht (Gemeente Maastricht, 2009; 2011).

Tegen deze achtergrond is er behoefte aan meer inzicht in de ervaringen van (on)veiligheid in Mariaberg zodat er aangrijpingspunten voor verbetering kunnen worden gevonden.Om die inzichten te verwerven hebben wij - Sjoerd Cratsborn, Mare Knibbe en Klasien Horstman - van 1 januari 2013 tot en met juni 2014 een kwalitatief, etnografisch onderzoek verricht naar de ervaringen van (on)veiligheid in Mariaberg.

De centrale vragen van het onderzoek luiden:

  • Hoe ervaren bewoners van Mariaberg de (on)veiligheid in hun wijk in de context van het dagelijks leven van die wijk? 
  • Hoe handelen zij met betrekking tot die ervaren (on)veiligheid?
  • Welke aangrijpingspunten zijn er ter verbetering van de veiligheidsbeleving?

We presenteren nu de korte versie van het onderzoeksverslag. Later dit jaar komt het hele onderzoeksverslag  online beschikbaar. Hieronder staan de belangrijkste aanbevelingen uit  het onderzoek vermeld.

 

Aanbevelingen

Uitgangspunten

1. Ontwikkel een duurzaam integraal veiligheidsbeleid, als coproductie van de buurt, de gemeente, publieke en private organisaties, en zorg dat er tijd en aandacht is om gedeelde betekenissen te creëren voor veiligheid en leefbaarheid. Faciliteer de buurt om in dit proces haar rol goed te kunnen spelen.

2. Maak eigenaarschap van bewoners een uitgangspunt bij alle beleidsvoornemens en beleidsuitvoering, en richt publieke en professionele dienstverlening (inclusief professionele werkwijzen en verantwoordingstechnieken, communicatie, monitoring en evaluaties) daar op in. Eigenaarschap draagt bij aan ervaringen van veiligheid.

Kwaliteitsverbetering publieke ruimt en privé sfeer

3. Zorg voor een fysiek veilige privésfeer door kwaliteitsverbetering van woningen en openbare ruimte.

4. Ontwikkel meer gevarieerde publieke plekken in de wijk voor verschillende doelgroepen (bedrijvigheid, ondernemerschap, sportaccommodatie, schoolplein, kunst).

5. Denk aan verhuurbeleid bij moeilijke gezinnen en investeer in ‘kwartier maken’ bij eventuele nieuwe woningtoewijzingen.

Ontrafelen boven- en onderwereld

6. Ontvlecht boven en onderwereld, door duurzaam alternatieve manieren te ontwikkelen om inkomsten te verwerven en door voor wijk-overstijgende (drugs)criminaliteit adequate aanpakken te ontwikkelen.

7. Maak mensen minder afhankelijk van criminele ordehandhaving door sterke alternatieven te ontwikkelen. Aanwezigheid van wijkagenten is cruciaal, maar niet voldoende.

8. Investeer in opleiding en werk van jongeren door verzuim tegen te gaan, en ouders en scholen beter te verbinden.

Verbeter relaties tussen wijk en stad

9. Maak betere, innovatieve verbindingen tussen de wijk en de stad op het terrein van veiligheidsbeleid, economie, onderwijs, kunst. (bijv. Tv-serie puberruil in Maastricht)

10. Zorg voor adequate afstemming tussen diverse publieke organisaties die werkzaam zijn in een wijk en in de stad, en goede afstemming tussen frontlinie werk in de wijk en backoffice van organisaties.