Samenwerken is zinvoller tegen Covid dan grenzen sluiten
Onderzoek EU Prevent (2021)

Bewoners van de grensregio van Nederland, Duitsland en Belgie leven al decennia ‘grenzeloos’ en er is grote grensoverschrijdende mobiliteit voor werk, zorg, onderwijs, vertier, liefde. Tijdens de Covid-19 pandemie werden de grenzen weer gesloten, vanuit het idee dat de pandemie zo beter kon worden gecontroleerd. In het straatbeeld verschenen politie agenten, roadblocks en hekken. De grens werd een harde, fysieke grens. De maatregelen in de verschillende landen (quarantine, testen, sluiting van shcolen of winkels) verschilden sterk. Dit had grote gevolgen voor het alledaagse leven van veel bewoners. De vraag of of deze grenssluitingen hebben geholpen om besmettingen tegen te gaan.

Voor EUPrevent hebben wij onderzocht of er significante verschillen zijn in de verspreiding van COVID-19 in Nederland, Noordrijn-Westfalen en België. Hebben grenssluitngen geholpen? Dit zijn onze bevindingen.

  • Het sluiten van de grens lijkt geen effectieve maatregel te zijn om verspreiding van COVID-19 in het grensgebied te beperken. Het lijkt veel zinvoller om maatregelen  beter af te stemmen op regio’s ongeacht een grens.  
  • Voor een effectievere pandemiebestrijding in het grensgebied is het belangrijk dat Nederland, NRW en België structurele samenwerkingsvormen ontwikkelen.  
  • Voor het goed managen en monitoren van een pandemie in een grensgebied zou het gewenst zijn dat wet- en regelgeving dat mogelijk maakt.  
  • Het lijkt erop dat het reizen van burgers naar buitenlandse bestemmingen verder dan de aangrenzende regio’s een grotere impact heeft op de verspreiding en introductie  van COVID-19 dan het grensverkeer. Het is eerder aan te raden hier nadrukkelijker  naar te kijken. Niet alleen als land alleen maar ook op EU-niveau.  
  • Er is tot op heden weinig onderzoek beschikbaar naar de effecten van de afzonderlijke maatregelen en de effecten van de maatregelen op het verloop van een   Aanvullende studies, waarbij de focus zou moeten liggen op vergelijkbare  data en vergelijkbare maatregelen, lijken wenselijk.  
  • Het is sterk aan te bevelen om tussen de landen dan wel op EU-niveau te pleiten voor een aantal vergelijkbare indicatoren, met zoveel mogelijk dezelfde methodieken.  
  • Het zou wenselijk zijn wanneer er in het landelijke beleid meer aandacht kan komen voor het bijzondere karakter van grensgebieden, zodat professionele regionale  samenwerking over de grens ook vanuit de landelijke beleidscentra wordt.

Lees hier het hele rapport.